• Tràmits a Prefectura de Trànsit
• Enginyeria i projectes d'Indústria
• Patents i marques
• Tramitacions de gestions diverses
• etc.