A INTEGRAL prenem com a prioritat el complert i actualitzat assessorament fiscal dels nostres clients, ja que d'aquesta manera podran aprofitar tots els avantatges i beneficis fiscals que ofereix l'administració.

Oferim un assessorament integral en tots àmbits tributaris tant a nivell nacional, autonòmic o local .
L'àmplia experiència en el sector i la dedicació constant del nostre equip cap als seus clients han de procurar la millor fórmula fiscal possible per al seu negoci, així com la tranquilitat de saber que el millor equip vetlla pels seus interessos i pel compliment de les seves obligacions.

 

• Assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per exercir l'activitat (autònom, societat, comunitat de béns, etc).

• Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals, resums anuals.

• Planificació fiscal de les operacions per tal de reduir la càrrega fiscal de les mateixes.

• Assessorament permanent de totes les novetats i variacions legislatives en matèria fiscal, així com la resolució de totes les qüestions que es puguin plantejar pel client.

• Inspeccions Tributàries: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos del nostre àmbit d'actuació davant de qualsevol organisme.

• Sol.licitud de la denominació de l'entitat mercantil davant el Registre Mercantil Central.

• Sol.licitud davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària del número d'identificació fiscal .

• Preparació d'Estatuts mercantils per a qualsevol tipus d'entitat.

• Coordinació amb Notaria per a la realització i posterior signatura davant notari de qualsevol tipus de document: Constitució, cessament, nomenament, compra-venda de participacions socials, modificació d'estatuts, dissolució, etc ...

• Liquidació i presentació d'Impostos davant la comunitat autònoma corresponent

• Presentació davant el Registre Mercantil de qualsevol document per a la posterior inscripció.

• Sol.licitud davant l'Agència Tributària del CIF definitiu de la seva empresa.

• etc.