Una comptabilitat diària i rigorosa facilita l'anàlisi, la rendibilitat, el finançament o la resposta a preguntes puntuals. Portarem la seva comptabilitat al dia, des de la nostra oficina o al seu domicili mitjançant visites periòdiques. La comptabilitat d'una empresa ha de ser el punt de partida d'un correcte anàlisi empresarial, la seva correcta gestió i interpretació és una garantia d'èxit.

A INTEGRAL no ens limitem a complir amb les obligacions mercantils escrupolosament, sinó que anem més enllà, revisant els estats comptables i informant als nostres clients perquè puguin prendre decisions empresarials amb la més àmplia informació.

 

Partint de la documentació de la seva empresa (factures d'ingressos i despeses, nòmines i moviments bancaris) ens encarreguem de tota la seva comptabilitat, d'acord amb els principis comptables d'obligat compliment que faciliten que els estats financers reflecteixin fidelment la situació de la companyia.

Els nostres serveis comptables són els següents:

• Posada en marxa de la comptabilitat i actualitzacions de comptabilitats endarrerides.
• Anàlisi de resultats de l'empresa i presa de decisions oportunes per a l'obtenció del màxim rendiment en el seu negoci i el major estalvi fiscal.
• Gestió i control de clients i proveïdors.
• Assessorament en facturació.
• Llibre Diari.
• Llibre Major.
• Llibre Registre d'IVA.
• Balanços i comptes de resultats.
• Comptes anuals.
• Memòries.
• Llibres Oficials.
• Qualsevol altre document comptable d'obligat compliment.